OCHRONA DANYCH & POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasze przedsiębiorstwo traktuje bardzo poważnie ochronę danych osobowych. Chcemy, żeby nasi klienci wiedzieli, kiedy i jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób z nich korzystamy. W przypadku przetwarzania danych osobowych przestrzegamy zaleceń ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) i nowej krajowej ustawy o ochronie danych (skrót z j. niemieckiego BDSG). Poniżej informujemy Państwa zgodnie z art. 13 i 14 RODO o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych.

Dane użytkowe

Zasadniczo w celu korzystania ze stron internetowych TMGS nie jest wymagane udostępnianie swoich danych osobowych. Przy każdym wejściu na jedną z naszych stron internetowych, dane dotyczące wizyty na naszej stronie internetowej są zapisywane w pliku dziennika. Nasz provider udostępnia nam te pliki dziennika oraz przygotowane statystyki korzystania ze strony internetowej. Te dane nie są danymi osobowymi, nie możemy zatem na ich podstawie stwierdzić, który użytkownik jakie dane pobierał. Nie przekazujemy tych danych osobom trzecim. Zwracamy uwagę na to, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może wykazywać luki w bezpieczeństwie. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest zatem możliwa.

Ochrona osób niepełnoletnich

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być udzielona tylko przez osoby pełnoletnie. W przypadku usług społeczeństwa informacyjnego, które są oferowane bezpośrednio dziecku, dopuszczalne jest wyrażenie zgody przez dziecko, które ukończyło szesnasty rok życia zgodnie z art. 8 przepisów RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dzienników serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie do nas przesyła. Są to:

• typ, wersja i język przeglądarki  
• używany system operacyjny
• odsyłający adres URL
• nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
• czas zapytania przesłanego do serwera
• data i różnica czasu w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT) zapytania przesłanego do serwera
• adres IP
• nazwa i URL przywołanego pliku lub strony internetowej
• każdorazowo przesłana ilość danych
• status dostępu / kod statusu http
• komunikat o pomyślnym pobraniu danych

Wykorzystujemy dane z dziennika tylko do celów statystycznych w celu zarządzania, bezpieczeństwa i optymalizacji naszej oferty / naszej strony internetowej. Nie jest prowadzone zestawienie tych danych z innymi danymi źródłowymi.

Dane kontaktowe

W przypadku niektórych ofert i usług potrzebujemy w pojedynczych przypadkach danych osobowych. Dobrowolnie podane w takim przypadku dane – np. w formularzu – będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w wymaganym przez użytkownika strony internetowej celu, np. w celu skontaktowania się z użytkownikiem Internetu. Dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Korzystanie z plików cookie

"Cookies" to małe pliki tekstowe, które pozwalają nam na przechowywanie na Państwa komputerze specyficznych informacji związanych z Państwa, czyli użytkownika Internetu preferencjami podczas odwiedzania naszych stron internetowych.  Pliki cookie pomagają nam określić częstotliwość odwiedzin i liczbę użytkowników na stronach naszej witryny internetowej, a także sprawić, aby nasze oferty były jak najbardziej dopasowane do Państwa preferencji.

Z jednej strony korzystamy z tzw. „ciasteczek sesyjnych”, które są przechowywane wyłącznie przez czas korzystania przez użytkownika z jednej z naszych stron internetowych. Z drugiej strony, używamy "trwałych plików cookie", aby rejestrować informacje o odwiedzających, którzy wielokrotnie odwiedzają jedną z naszych stron. Celem korzystania z tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi optymalnego komfortu obsługi i „rozpoznania” użytkownika oraz zaprezentowanie mu podczas ponownego wejścia na naszą stronę internetową jak najbardziej zróżnicowanej strony internetowej i nowych treści. Zawartość trwałego pliku cookie jest ograniczona do numeru identyfikacyjnego. Nazwa, adres IP itd. nie są przechowywane. Profilowanie na podstawie zachowania użytkownika nie ma miejsca.

Korzystanie z naszych ofert jest również możliwe bez plików cookie. Można wyłączyć przechowywanie plików cookie w swojej przeglądarce, ograniczyć je do niektórych stron internetowych lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała użytkownika natychmiast po wysłaniu pliku cookie. Pliki cookie można także w dowolnym momencie usunąć z dysku twardego komputera (folder: „Pliki cookie”). Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku należy liczyć się z ograniczoną prezentacją strony i ograniczoną ilością wskazówek dla użytkownika.

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo:

 • zgodnie z art. 15 RODO do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności można uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzenia Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zgromadzone oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w razie potrzeby, istotne informacje na temat szczegółów danych;
 • zgodnie z art. 16 RODO, do niezwłocznego zażądania sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO do zażądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych ma na celu skorzystanie z prawa do wolności słowa i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jest wymagane ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgodnie z art. 18 RODO do zażądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już danych, a użytkownik z nich korzysta w celu dochodzenia, korzystania lub obrony roszczeń prawnych lub zgodnie z art. 21 RODO wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych.

W tym celu należy skontaktować się z nami mailowo pod adresem info@sachsen-tour.de. Ewentualnie, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, można również skontaktować się z naszą firmą pod podanym adresem pocztowym.

Poza tym osoby, których dane są przetwarzane mają prawo zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych  dla jednego lub kilku celów na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody na ich przetwarzanie. Z zasady jednak cofnięcie zgody skutkuje tym, że cel, w jakim dane zostały zgromadzone, nie może zostać osiągnięty. W tej sprawie należy skontaktować się z nami pod adresem mailowym: info@sachsen-tour.de.


Usuwanie danych osobowych

Dane osobowe zostaną usunięte, jeśli cel ich przechowywania przestanie obowiązywać i żadna norma prawna (np. ustawowy okres przechowywania) nie nakazuje przechowywania danych. Wymogi art. 17 RODO obowiązują w połączeniu z § 35 BDSG. Jeżeli usunięcie danych nie jest możliwe ze względów prawnych, umownych, handlowych lub podatkowych, przetwarzanie danych może zostać ograniczone na żądanie osoby, której dane dotyczą.


Prawo osoby, której dane są przetwarzane do przenoszenia danych

Przedsiębiorstwo zapewnia prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego.
 

Prawo wniesienia skargi osoby, której dane są przetwarzane

Zgodnie z art. 77 RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Co do zasady można się skontaktować z organem nadzorczym właściwym dla własnego stałego miejsca zamieszkania lub naszej siedziby.


Prawo do sprzeciwu wg art. 21 RODO

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, to mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu ważne powody, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym drugim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które zrealizujemy bez określania konkretnej sytuacji. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane, chce skorzystać z prawa do sprzeciwu, wystarczy wysłać informację na adres: info@sachsen-tour.de.

Bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy aktualne środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych, w szczególności w celu ochrony Państwa danych osobowych przed zagrożeniami podczas transmisji danych oraz przed zdobyciem o nich wiedzy przez osoby trzecie. Środki te są dostosowane do aktualnego stanu techniki. W ramach wejścia na stronę internetową stosujemy rozszerzoną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyżej zaawansowaną techniką kodowania jaką obsługuje Państwa przeglądarka. Z reguły jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje 256-bitowego szyfrowania, zamiast tego używamy 128-bitowej technologii v3. To, czy dana strona naszej witryny jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, można rozpoznać po symbolu klucza lub kłódki na pasku stanu przeglądarki. Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą ich utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z wtyczek do mediów społecznościowych

Na naszej stronie zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest i Twitter. Wtyczki można rozpoznać po odpowiednich logo lub przyciskach „Lubię to” na naszej stronie. Aby chronić Państwa dane osobowe, nie jest początkowo nawiązywane bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerami dostawców usług społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest i Twitter za pośrednictwem odpowiedniej wtyczki. Wtyczki stają się aktywne tylko wtedy, kiedy użytkownik aktywuje te przyciski, a tym samym wyrazi zgodę na połączenie z Facebookiem, YouTube, Pinterest lub Twitter, co skutkuje nawiązaniem połączenia z sieciami społecznościowymi.

System 2 kliknięć

Połączenie z serwisami społecznościowymi jest nawiązywane dopiero po drugim kliknięciu odpowiedniego przycisku. Kliknięcie jednego z tych przycisków oznacza, że ​​jako użytkownik wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie danych do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej. Ale tylko dla tej jednej strony i dla wybranej usługi. Po wywołaniu innych stron TMGS wyłączony przycisk pojawia się ponownie.

Przyciski sieci społecznościowych, z których Państwo regularnie korzystają, można również aktywować na stałe. Aby to zrobić, należy zaznaczyć odpowiednie pole pod ikoną koła zębatego. Wybrany przycisk jest wtedy zawsze bezpośrednio aktywny. Można to później zmienić za pomocą ikony koła zębatego.

Należy pamiętać o tym, jakie informacje są udostępniane w komentarzach na tych kanałach. Są one widoczne dla innych odwiedzających witrynę oraz dla administratorów. Ponieważ strony internetowe są publiczne, wszelkie informacje, które są tam udostępniane, są danymi publicznymi. Oznacza to, że komentarz można również wykorzystać poza odpowiednim kanałem mediów społecznościowych. Nie wolno zapomnieć o tym, że te informacje mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, w tym Google. Dane te nie są przez nas oceniane ani rejestrowane w żadnych innych miejscach, ani teraz, ani                         w przyszłości. Statystyki dostarczane przez odpowiednie kanały mediów społecznościowych są wydawane w formie zagregowanej i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat danych osobowych.

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z wtyczek do Facebooka (przycisk „Lubię to”)

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy użytkownik odwiedza nasze strony, nie jest nawiązywane bezpośrednie połączenie między jego przeglądarką a serwerem Facebooka za pośrednictwem wtyczki. Połączenie z portalem społecznościowym jest nawiązywane dopiero po kliknięciu przycisku i związanej z tym zgody na komunikację z Facebookiem. Dzięki temu Facebook może powiązać Państwa wizytę na naszej stronie                          z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook mógł powiązać Państwa wizytę na naszej stronie z kontem użytkownika Facebooka, należy wylogować się z konta użytkownika Facebooka.

Oświadczenie o ochronie danych podczas korzystania z YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Jeśli użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, początkowo nie jest nawiązywane bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Dopiero aktywując filmy YouTube osadzone na naszych stronach internetowych, wchodzą Państwo w zakres wytycznych dotyczących wykorzystania danych Google pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Oznacza to, że informacje o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z YouTube, są przesyłane do operatora w USA i mogą być tam przechowywane.

Jeśli użytkownik Internetu jest zalogowany na swoim koncie YouTube, to umożliwia on serwisowi YouTube przyporządkowanie swojego zachowania podczas wizyty w Internecie bezpośrednio do swojego osobistego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można uzyskać w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem: www.youtube.de/t/privacy.
 

Polityka prywatności dotycząca korzystania z wtyczek X (przycisk Tweet)

Wtyczki sieci społecznościowej X (dawniej Twitter), dostawcy X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 U.S.A., są zintegrowane na naszych stronach. Wtyczki X można rozpoznać po logo Twittera i przyciskach Tweet na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek X można znaleźć tutaj: https://dev.twitter.com/web/overview.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie jest nawiązywane bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem X za pośrednictwem wtyczki. Połączenie z siecią społecznościową jest nawiązywane dopiero po kliknięciu przycisków, a tym samym wyrażeniu zgody na komunikację z X.

Korzystając z X i funkcji "Re-Post", odwiedzane strony internetowe są powiązane z kontem X i udostępniane innym użytkownikom. W ramach tego procesu dane są również przesyłane do X. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez X. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności X pod adresem https://twitter.com/pl/privacy.

Użytkownik może zmienić swoje ustawienia ochrony danych w X w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/settings/account/personalization.


Zastosowanie Instagramu

Korzystamy z Instagrama, aby móc wyświetlać i oferować treści i funkcje platformy społecznościowej Instagram na naszej stronie internetowej, a tym samym ulepszać naszą ofertę oraz komfort użytkownika oraz czynić naszą stronę internetową bardziej interesującą. „Instagram” to wtyczka społecznościowa firmy Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwana dalej: „Instagram”) służąca do wyświetlania treści z platformy społecznościowej Instagram na naszych stronach internetowych. Dane osobowe lub dane umożliwiające identyfikację są przekazywane na Instagram. Jeśli mają Państwo konto użytkownika na Instagramie i są zarejestrowani, Instagram może również przypisać wizytę do Państwa konta użytkownika. Instagram przechowuje te dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swoich stron internetowych w oparciu o potrzeby użytkowników. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu wyświetlania reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu odnośnie tworzenia tych profili użytkowników.  W tym celu należy się skontaktować bezpośrednio z Instagramem.

Jeśli chcą Państwo uniemożliwić przesyłanie danych, to nie mogą Państwo korzystać z funkcji Instagrama. Niezależnie od tego zalecamy regularne wylogowywanie się ze swojego konta użytkownika po skorzystaniu z sieci społecznościowej, a w szczególności przed aktywacją zintegrowanych treści, ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania do swojego profilu u odpowiedniego dostawcy. Informacje dla osób trzecich: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Więcej informacji na temat ochrony danych i wykorzystania danych przez LinkedIn można znaleźć na poniższej stronie LinkedIn: https://help.instagram.com/155833707900388

Zastosowanie Pinterest

Oferujemy korzystanie z platformy Pinterest. Należy dokładnie zastanowić się, jakie dane osobowe są nam udostępniane za pośrednictwem platformy Pinterest. Zwracamy uwagę na to, że Pinterest przechowuje dane swoich użytkowników (np. dane osobowe, adres IP itp.) i może je również wykorzystywać do celów biznesowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Pinterest można znaleźć w polityce prywatności platformy Pinterest pod adresem https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. O ile dane, które użytkownik przekazuje nam za pośrednictwem Pinteresta, są przetwarzane również lub wyłącznie przez Pinterest, to obok nas także Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia, jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w rozumieniu ogólnych przepisów o ochronie danych (RODO).

Nie mamy wpływu na gromadzenie i dalsze przetwarzanie danych przez Pinterest. Ponadto nie jest nam wiadome, w jakim zakresie, gdzie i jak długo dane są przechowywane, w jakim stopniu Pinterest spełnia istniejące obowiązki dotyczące kasowania danych, jakie oceny i powiązania są dokonywane na podstawie danych i komu są one przekazywane. Jeśli chcą Państwo uniemożliwić platformie Pinterest przetwarzanie danych osobowych, które zostały nam przesłane, nie należy łączyć się z kontem Pinterest lub też należy skontaktować się z nami w inny sposób. Nasze pełne dane kontaktowe można znaleźć w naszym impressum na stronie Pinterest.

Korzystanie z Webfonts

Na naszych stronach internetowych są używane czcionki zewnętrzne, Google Fonts. Google Fonts to usługa świadczona przez Google Inc. („Google”) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornia, 94043). Integracja tych czcionek internetowych odbywa się - o ile nie są one zintegrowane lokalnie - za Państwa zgodą przez połączenie z serwerem, zwykle serwerem Google w USA. W rezultacie następujące informacje mogą być przesyłane na serwer i przechowywane przez Google:
nazwa i wersja używanej przeglądarki
strona internetowa, z której wysłane zostało zapytanie (adres URL)
system operacyjny Państwa komputera
rozdzielczość monitora Państwa komputera  
adres IP komputera, z którego wysyłane jest zapytanie
ustawienie języka przeglądarki lub systemu operacyjnego, z jakiego korzysta użytkownik

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Google pod poniższymi adresami:
www.google.com/fonts#AboutPlace:about
www.google.com/policies/privacy/

Korzystanie z Google Fonts ma na celu ułatwienie czytania naszej strony internetowej i jej graficzne ulepszenie. Korzystanie odbywa się albo za Państwa zgodą, albo przez lokalne łącze.

Zastosowanie Google Analytics

W celu projektowania dostosowanego do potrzeb i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z systemu Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej określanej jako „Google “). W tym kontekście tworzone są pseudonimowane profile użytkowników oraz wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt 4). Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny, takie jak
•    typ / wersja przeglądarki,
•    używany system operacyjny,
•    adres URL (wcześniej odwiedzane strony),
•    nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
•    czas zapytania przesłanego do serwera,
są przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu w celu badania rynku i jego potrzeb. Informacje te mogą być również przekazywane osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w naszym imieniu. W żadnym wypadku Państwa adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi Google. Adresy IP są zanonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Można zapobiec instalacji lub przechowywaniu plików cookie, ustawiając odpowiednio oprogramowanie przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Wyłączenie funkcji tracking Google Analytics

Można również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, klikając poniższy link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki. Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, można uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie rezygnacji jest ważny tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Jeśli plik cookie zostanie usunięty w tej przeglądarce, to należy ponownie ustawić plik cookie rezygnacji. Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics  (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de), pod adresem www.google.com/analytics/terms/de.html lub pod adresem www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Zwracamy uwagę, że na tej stronie Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Zastosowanie Google AdS

Korzystamy z Google Ads w celu zwrócenia uwagi na naszą ofertę za pomocą reklamy (tzw. Google Ads) w Google oraz serwisach zewnętrznych. Ponadto jesteśmy w stanie przeanalizować, które                    z naszych akcji reklamowych jaki sukces przynoszą.

Google Ads to narzędzie firmy Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej „Google”). Więcej informacji o Google, takich jak polityka prywatności Google, można znaleźć pod adresem www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Aby uzyskać więcej informacji o Google Ads, należy wejść na stronę ads.google.com/intl/de_DE/home/. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pośrednictwem Google Ads, dlatego informujemy Państwa o tym zgodnie z naszą najlepszą wiedzą.

W ramach korzystania z Google Ads korzystamy ze śledzenia konwersji Google Ads. Śledzenie konwersji Google Ads umożliwia analizę zachowania użytkownika po kliknięciu jednej z naszych reklam. Jeśli użytkownik kliknie w reklamę Google, Google będzie przechowywać pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach. Nie służą do osobistej identyfikacji. Na podstawie plików cookie można wtedy rozpoznać, które z naszych ofert użytkownik przeglądał i z jakich funkcji naszej strony internetowej później korzystał. Google dostarcza nam odpowiednie analizy statystyczne, które możemy wykorzystać do określenia skuteczności naszych akcji reklamowych. 

Korzystamy również z funkcji remarketingu Google Ads. Funkcja remarketingu umożliwia prezentację reklam w serwisach internetowych obsługiwanych przez podmioty trzecie. W ramach funkcji remarketingu Google Ads na naszej stronie internetowej analizowane są zachowania użytkownika, których dotyczy przetwarzanie, np. jaką ofertą była zainteresowana dana osoba. Na tej podstawie osobie zainteresowanej można wyświetlać ukierunkowaną reklamę na innych stronach internetowych, nawet po opuszczeniu naszej strony internetowej. W tym celu Google Ads przechowuje pliki cookie (por. wyjaśnienia powyżej w sekcji „Cookies” w pojęciu „pliki cookie”) w Państwa systemie. Te pliki cookie zwykle tracą ważność po 30 dniach. Nie służą do osobistej identyfikacji. Ustawienie plików cookie umożliwia Google analizowanie korzystania z naszej strony internetowej przez osobę zainteresowaną.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Tylko w przypadku, gdy Państwa zgoda okaże się nieskuteczna ze względów formalnych, przetwarzanie będzie opierać się na podstawie prawnej polegającej na wyważeniu interesów, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest ukierunkowana reklama oraz analiza skutków i skuteczności tej reklamy. W dowolnym momencie można zmienić swój udział w tym procesie śledzenia. Zwracamy uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej oferty.

Korzystanie z usługi Menedżer tagów Google.

Korzystamy z usługi Menedżer tagów Google w celu implementacji dodatkowych wtyczek na naszej stronie. Jednak Menedżer tagów Google nie przetwarza żadnych danych osobowych. Są one przetwarzane wyłącznie przez inne zainstalowane wtyczki, o których mowa osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Korzystanie z usługi OpenWeatherMap

Korzystamy z usługi pogodowej OpenWeatherMap za pośrednictwem API. Jest to dostarczane przez Openweather Ltd., 17 piętro, 1 Ropemaker Street, City Point, Londyn, EC2Y 9ST Wielka Brytania.               W przypadku użycia adres IP i zapisane współrzędne są zwykle przesyłane do serwera OpenWeatherMap w Wielkiej Brytanii, USA i/lub na Łotwie i tam przechowywane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych. OpenWeatherMap jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej oraz w celu zapewnienia użytkownikowi aktualnych danych pogodowych i prognoz pogody. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności OpenWeatherMap, którą można znaleźć pod adresem https://openweather.co.uk/privacy-policy.

Zastosowanie oferty Outdooractive

W zakresie, w jakim korzystamy z oferty Outdooractive na naszej stronie internetowej, w szczególności z jej map, obowiązuje również poniższa deklaracja o ochronie danych. Outdooractive udostępnia elektroniczne bazy danych, z których Państwo jako nasz użytkownik mogą korzystać w postaci elektronicznego portalu informacyjnego w sektorze turystyki cyfrowej. Obejmuje to na przykład planowanie map i tras.

Outdooractive otrzymuje następujące dane, które są technicznie niezbędne, aby Outdooractive mógł pokazać Państwu elektroniczne bazy danych oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej względem Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/status kodowania HTTP
 • każdorazowo przesłana ilość danych
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie
 • przeglądarka
 • miejsce przebywania użytkownika
 • system operacyjny i jego powierzchnia
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Outdooractive wykorzystuje do oceny pliki cookie, które są przechowywane w Państwa przeglądarce. Outdooractive przechowuje zebrane w ten sposób informacje na serwerach w Niemczech oraz                        w krajach trzecich. Można zatrzymać dokonywanie oceny, usuwając istniejące pliki cookie i zapobiegając przechowywaniu plików cookie. Chcemy zwrócić uwagę na to, że jeżeli uniemożliwią Państwo przechowywanie plików cookie, to nie będzie można korzystać ze wszystkich elektronicznych baz danych Outdooractive. Zapobieganie przechowywaniu plików cookie jest możliwe poprzez ustawienia w Państwa przeglądarce.

Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi zebranymi przez nas. Outdooractive nadal korzysta z danych GPS, gdy korzystają Państwo z elektronicznych baz danych.

Nie mamy wpływu na zbierane dane i procedury przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celów przetwarzania, okresów przechowywania. Nie mamy również informacji o usunięciu danych zebranych przez Outdooractive.

Outdooractive zapisuje dane zebrane o użytkowniku jako profil użytkownika i wykorzystuje je do celów badania rynku i/lub projektowania elektronicznych baz danych w oparciu o potrzeby. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym, aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z Outdooractive. Podstawą prawną korzystania z usług Outdooractive jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Outdooractive można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych. Znajdują się tam również dalsze informacje na temat Państwa praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony Państwa prywatności.

Polityka prywatności Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt:

https://corporate.outdooractive.com/en/privacy-policy/?noredirect=en_US
https://www.outdooractive.com/en/privacy.html

Rezerwacje online, zapytania o rezerwacje i zamówienia broszur Feratel DESKLINE

W celu przetwarzania rezerwacji online, zamówień broszur i zapytań przetwarzamy dane osobowe użytkownika, aby móc świadczyć zarezerwowane usługi z pomocą naszego usługodawcy feratel Media Technologies AG (Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck). W tym celu przechowujemy i przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane dotyczące płatności naszych klientów, zainteresowanych stron i innych partnerów biznesowych. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług umownych lub realizacji usług przedumownych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (procesy rezerwacji, odpowiadanie na zapytania ofertowe i wysyłanie broszur) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawnie wymagane okresy przechowywania rezerwacji lub faktur). W tym celu pola danych oznaczone jako wymagane są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Ujawniamy dane osobowe użytkownika stronom trzecim (partnerom hotelowym lub innym dostawcom usług turystycznych) w ramach tego przetwarzania danych na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jeśli jest to konieczne do przetworzenia rezerwacji) lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu korzystania z odpowiedniego oprogramowania do rezerwacji. Zawarliśmy odpowiednią umowę z firmą feratel zgodnie z art. 28 RODO jako podmiotem przetwarzającym, co gwarantuje, że dane użytkownika są przetwarzane wyłącznie w ramach naszego zamówienia.Więcej informacji na temat ochrony danych od feratel


Zastosowanie HERE Maps

Korzystamy z aplikacji HERE Maps, aby wyświetlać mapę naszej lokalizacji oraz do wsparcia przy wyświetlaniu Państwa ostatniej aktywności w sekcji „Bezpieczeństwo” Państwa konta użytkownika. HERE Maps JavaScript API to serwis map oferowany przez HERE Global B.V, Kennedyplein 222 - 226, 5611 ZT Eindhoven, Holandia. Nie przekazujemy aktywnie żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika do aplikacji HERE Maps. Jednak po wywołaniu i wyświetleniu mapy w przeglądarce informacje o połączeniu (w tym adres IP) mogą być już przesłane do serwera HERE Maps i tam przechowywane. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wyrażana za pośrednictwem narzędzia do wyrażania zgody na pliki cookie HERE Global B.V. Nie mamy wpływu na tę czynność przetwarzania. Więcej informacji na temat prywatności i warunków korzystania z usługi HERE Maps można znaleźć pod adresem: https://legal.here.com/de-de/privacy/policy.

Zastosowanie Open Street Map

Używamy Open Street Map na tej stronie ze względu na oszczędność danych. Fundacja OpenStreetMap, St John's Innovation Centre, Cowley Road, Cambridge, CB4 0WS, Wielka Brytania – Wielka Brytania to zarejestrowana w Wielkiej Brytanii organizacja non-profit, której celem jest wspieranie projektu OpenStreetMap. Po wywołaniu strony komponenty mapy są ładowane z serwerów Open Street Map. Dane są automatycznie przetwarzane przez Open Street Map. Open Street Map wykorzystuje dane użytkownika wyłącznie do obsługi i dalszego rozwoju usług. W formie anonimowej dane użytkownika są wykorzystywane do celów badawczych i udostępnione pod adresem https://planet.openstreetmap.org. Szczegóły na ten temat można znaleźć pod adresem Open Street Map Foundation > Privacy Policy > Date we receive automatically.

 

NEWSLETTER

Używamy Państwa adresu e-mail wyłącznie w celu regularnego informowania Państwa o interesujących celach podróży i aktualnych wydarzeniach. Wyrażają Państwo zgodę tylko firmie Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH. Ujawnienie danych nieuprawnionym osobom trzecim jest zasadniczo wykluczone. W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, korzystając po prostu z linku znajdującego się bezpośrednio w newsletterze.

Informacje o newsletter i o wyrażanej zgodzie

Na naszej stronie oferujemy możliwość subskrypcji różnych newsletterów. Dzięki tym newsletterom informujemy Państwa o naszych ofertach w regularnych odstępach czasu. Aby otrzymywać nasz newsletter, muszą Państwo posiadać ważny adres e-mail. Newslettery, e-maile i inne powiadomienia elektroniczne z informacjami reklamowymi (dalej „newsletter”) wysyłamy wyłącznie za zgodą odbiorcy lub zgodnie z przepisami prawnymi. Nasze newslettery zawierają informacje na tematy związane z podróżami (np. informacje turystyczne, wydarzenia i oferty do rezerwacji), z zakresu badań rynku i współpracy turystycznej.

Double-Opt-In i protokołowanie

Rejestracja do naszego newslettera odbywa się w tzw. procesie Double-Opt-In. Oznacza to, że po rejestracji użytkownik otrzymuje od nas e-maila, w którym zostanie poproszony o potwierdzenie rejestracji. To potwierdzenie jest konieczne, aby nikt nie mógł zarejestrować się na obcy adres e-mail. Rejestracje do newslettera są rejestrowane w celu udowodnienia procesu rejestracji zgodnie z wymaganiami prawnymi. Obejmuje to przechowywanie czasu rejestracji i potwierdzenia oraz adresu IP. Rejestrowane są również zmiany w Państwa danych przechowywanych w Maileon.

Korzystanie z usługi serwisowej „Maileon“

Newslettery są wysyłane za pośrednictwem „Maileon”, platformy do wysyłania newsletterów od niemieckiego dostawcy XQueue GmbH, Advanced E-Mail-Marketing Technologies, Christian-Pleß-Str, 11-13, 63069 Offenbach am Main.
Adresy e-mail odbiorców naszego newslettera, jak również inne opisane tutaj dane, są przechowywane na serwerach XQueue w Niemczech. XQueue wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newslettera w naszym imieniu. Rejestrowane są również informacje techniczne (np. czas wyszukiwania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacji tych nie można przypisać do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej newslettera. Wyniki tych analiz mogą posłużyć do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców. Jeśli nie życzą sobie Państwo analizy przez XQueue, muszą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera, jednakże XQueue nie wykorzystuje danych odbiorców naszego newslettera, aby wysyłać do nich wiadomości lub przekazywać je osobom trzecim. XQueue jest zobowiązany do przestrzegania Ogólnego Rozporządzenia UE o Ochronie Danych. Zawarliśmy z XQueue umowę na realizację zamówienia, w której zobowiązujemy XQueue do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Dane rejestracyjne

Aby zarejestrować się do newslettera wystarczy podać swój adres e-mail. Opcjonalnie prosimy o podanie tytułu oraz imienia i nazwiska. Informacje te służą wyłącznie do personalizacji newslettera. Ponadto prosimy również o ewentualne wskazanie miejsca zamieszkania i kraju. Wykorzystujemy te informacje wyłącznie w celu dostosowania treści newslettera do zainteresowań naszych czytelników.

Gromadzenie i analiza statystyczna danych

Badania statystyczne obejmują ustalenie czy newslettery są otwierane, kiedy są otwierane i które linki są klikane. Informacje te nie mogą być przypisane do poszczególnych odbiorców newslettera. Oceny służą nam znacznie bardziej do rozpoznania nawyków czytelniczych odbiorców i dostosowania do nich naszych treści.

Wywoływanie i zarządzanie danymi online

Zdarzają się przypadki, w których kierujemy odbiorców newslettera na strony XQueue. Na przykład nasze newslettery zawierają link, za pomocą którego odbiorcy newslettera mogą uzyskać dostęp do newslettera online (np. w przypadku problemów z wyświetlaniem w programie e-mail). Podobnie, oświadczenie o ochronie danych XQueue jest dostępne tylko na ich stronie internetowej. W związku        z tym zwracamy uwagę na to, że na stronie XQueue używane są pliki cookie, a dane osobowe są przetwarzane przez XQueue, jego partnerów oraz współpracujących z nimi usługodawców (np. Google Analytics). Nie mamy wpływu na to gromadzenie danych. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z polityką prywatności XQueue (www.xqueue.de/datenschutz/).

Wypowiedzenie / Wycofanie zgody

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera, tj. cofnąć swoją zgodę. Na końcu każdego newslettera znajduje się link do anulowania newslettera. Można również zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@sachsen-tour.de. Jednocześnie wygasa wtedy Państwa zgoda na ich przesyłanie przez XQueue i analizy statystyczne. Niestety nie ma możliwości oddzielnego wycofania zgody na ich przesyłanie przez XQueue lub oceny statystycznej. Informacje są przechowywane tak długo, jak długo trwa subskrypcja newslettera. Po wyrejestrowaniu / anulowaniu / cofnięciu Państwa dane osobowe przechowywane tylko w związku z subskrypcją newslettera zostaną nieodwołalnie usunięte.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy ich operatorzy przestrzegają przepisów o ochronie danych. Proszę zwrócić uwagę na wyłączenie odpowiedzialności w Impressum.

INSTYTUCJA PRZETWARZAJĄCA DANE OSOBOWE LUB OSOBA ODPOWIEDZIALNA

Instytucją przetwarzającą dane osobowe lub osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i federalnej ustawy o ochronie danych jest Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH in 01099 Dresden, Bautzner Str. 45-47, Tel.: +49 (0) 351 / 49 17 00, E-Mail: info@sachsen-tour.de, strona internetowa: www.sachsen-tourismus.de

Inspektor ochrony danych osobowych

W celu ochrony praw do ochrony danych nasze przedsiębiorstwo wyznaczyło zewnętrznego inspektora ochrony danych. Naszego inspektora ochrony danych można znaleźć pod adresem
Astrid Kloss – specjalista ds. ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, www.kloss-consulting.de

Pozostałe informacje / Aktualizacja

Szybki rozwój Internetu powoduje konieczność okresowego dostosowywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W tym miejscu informujemy Państwa o zmianach. Zmiana w oświadczeniu o ochronie danych wchodzi w życie przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej po zmianie.

 

OSOBA KONTAKTOWA DS. OCHRONY DANYCH

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH

Bautzner Straße 45/47
01099 Dresden
Tel.: +49 (0) 351 / 49 17 00
E-Mail: info@sachsen-tour.de
Strona internetowa: www.sachsen-tourismus.de