Impressum

Naszą ofertę internetową przygotowaliśmy z dużą starannością. Jest ona stale rozszerzana i aktualizowana.
Mimo to nie możemy przejąć odpowiedzialności za zgodność i kompletność podanych informacji.

dostawca usług

Odpowiedzialnym w rozumieniu § 18 ust. 1 umowy państwowej w sprawie mediów (skrót z j. niem. MStV) i § 5 prawo usług cyfrowych (skrót z j niem. DDG):

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH
Dyrektor zarządzający Pani Veronika Hiebl
Bautzner Straße 45/47
D-01099 Dresden
Tel.: +49 351 491700
Fax: +49 351 4969306
info@sachsen-tour.de
Strona internetowa: www.sachsen-tourismus.de
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Dreźnie HRB 17813
NIP: DE203959452

Osoba odpowiedzialna za treść: Pani Veronika Hiebl
 
Niniejsze impressum dotyczy także:
https://facebook.com/SaksoniaNaWeekend
https://www.instagram.com/SaxonyTourism/
https://www.youtube.com/user/SachsenTourismus

 
Projekt & Produkcja:
neusta destination.one GmbH
Münchener Straße 1
D-86899 Landsberg am Lech
Telefon: +49 (0) 89 215445-61
Telefax: +49 (0) 89 215445-62
info@neusta-ds.de
Strona internetowa: https://www.neusta-ds.de/
Wpis do Rejestru Handlowego
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Augsburgu
Numer wpisu do rejestru: HRB 36450
Numer Identyfikacji Podatkowej zgodnie z §27 a ustawy o podatku obrotowym: DE815626066
 
Copyright
Poza tym firma Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień udostępnionych informacji. Treść i struktura strony internetowej Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH jest chroniona prawem autorskim. Kopiowanie informacji lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów lub zdjęć wymaga wcześniejszej pisemnej zgody firmy Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH.  
 
Wskazówka odnośnie odpowiedzialności
Prosimy o przestrzeganie poniższego rozdziału „Wyłączenie odpowiedzialności “.
Jeżeli otrzymamy konkretne informacje na temat naruszenia prawa na stronach internetowych, do których umieściliśmy linki na naszej stronie internetowej, natychmiast te linki usuniemy.

Prawo autorskie i prawo znakowania
Prosimy o przestrzeganie podanego poniżej w punkcie „Wyłączenie odpowiedzialności“ rozdziału „3. Prawo autorskie i prawo znakowania “.
 
Odniesienia bibliograficzne / Informacje o autorach zdjęć
Wykorzystane przez nas zdjęcia zostały opatrzone odpowiednimi informacjami o prawie autorskim. Jeżeli zostaną stwierdzone wady lub błędy, prosimy o informację, aby móc natychmiast zareagować.
 
Rozstrzyganie sporów
Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia UE nr 524/2013: Komisja Europejska udostępniła platformę do internetowego rozstrzygania sporów (skrót z j. niem. OS), na którą można wejść pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH nie bierze udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed instytucją zajmującą się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich.
W przypadku pośrednictwa ubezpieczeniowego należy przestrzegać zasad podanych w poniższym rozdziale „Skargi związane z pośrednictwem ubezpieczeniowym“.

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty internetowej
Firma Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen mbH (dalej określana jako autor) nie przejmuje odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia odszkodowawcze wobec autora, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych, a które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie zaprezentowanych informacji lub na skutek wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile ze strony autora nie chodzi o szkodę spowodowaną umyślnie lub na skutek rażącego zaniedbania. Wszystkie oferty podlegają zmianom i są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania lub wstrzymania publikacji części stron lub całej oferty czasowo lub ostatecznie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym fakcie.
 
2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), nie podlegają one pod zakres odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności może powstać tylko wtedy, kiedy autor jest świadomy treści oraz byłoby technicznie możliwe i uzasadnione zapobieganie wykorzystywaniu treści niezgodnych z prawem.

Autor oświadcza niniejszym, że w momencie wstawiania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo linkowanych/powiązanych stron. Dlatego autor dystansuje się niniejszym wyraźnie od wszystkich zawartości wszelkich linkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po ustanowieniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odsyłaczy umieszczonych na naszej stronie internetowej, jak również wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszelkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, których zawartość może być dostępna z zewnątrz.

Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.
 
3. Prawo autorskie i prawo znakowania
Autor dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać praw autorskich do wykorzystanych we wszystkich publikacjach obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.
Wszystkie marki i znaki towarowe podane na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawa własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Na podstawie samego użycia nazwy marki nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.
 
4. Ochrona danych
Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - dozwolone bez podawania takich danych lub poprzez podanie anonimowych danych lub pseudonimu.  Wykorzystywanie danych kontaktowych opublikowanych w wydawnictwie lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonu i faksu oraz adresy e-mail przez osoby trzecie, do przesyłania informacji, o które wyraźnie nie wnioskowano, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec nadawców tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.
 
5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem ich treści i obowiązywania.

Skargi w związku z pośrednictwem ubezpieczeniowym

W przypadku reklamacji związanych z pośrednictwem ubezpieczeniowym można skontaktować się z Versicherungsombudsmann e. V. (komisja arbitrażowa):

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632, 10006 Berlin
Telefon: 0800 3696000
Fax: 0800 3699000
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
https://www.versicherungsombudsmann.de